Vahvistamme yrityksenne ja asiakkaidenne kilpailukykyä kehittämällä vuorovaikutuksen hallintaa. Autamme asiakkaitamme tuottamaan kilpailusta erottuvia positiivisia ja sitouttavia asiakaskokemuksia. Kehitämme jatkuvasti vuorovaikutuksen, myynnin ja neuvotteluosaamisen ratkaisuja, joiden avulla yrityksenne ylittää asiakkaidenne odotukset. Räätälöimme tuloksia parantavan kehittämisohjelman yrityksenne tarpeisiin. Kehittämämme 5+1 -vaiheinen palveluprosessi varmistaa tavoitellun muutoksen pysyvästi.


Myynnin coaching

Myyntiosaamisen kehittäminen

Onnistu myynnissä -kehittämiskokonaisuus on suunnattu myyntivastuullisille, jotka rakentavat ja kehittävät asiakkuuksia ja myyvät palveluita, ideoita ja ratkaisuja kotimaisille ja kansainvälisille yritysasiakkaille. Onnistu myynnissä on intensiivinen, osallistuja- ja harjoituskeskeinen valmennus. Sisältö räätälöidään yrityksenne toimintaympäristöön ja markkinatilanteeseen. Vaikuttavuus perustuu aitojen asiakastilanteiden simulointiin kohdeasiakkaiden kanssa sekä vuorovaikutuksen hallinnan kehittymiseen. Osallistujat saavat positiivista henkilökohtaista palautetta kehittymisestään koko valmennuksen ajan. Valmennusprosessi voidaan toteuttaa virtuaalisesti.

Ota yhteyttä»

Myyntineuvottelut

Menesty neuvotteluissa

Valmennus auttaa osallistujia kehittämään neuvottelutaitotasoaan ja suorituksiaan neuvotteluissa.
Menesty neuvotteluissa -valmennus muodostuu viidestä elementistä: strategiasta, prosessista, työkaluista, taktiikasta ja vuorovaikutuksesta.
Osallistujat tutustutetaan neuvotteluprosessiin ja opastetaan, kuinka sitä voidaan käyttää neuvotteluiden hallintaan ammattitaitoisella ja aikaansaavalla tavalla. Relevanttien neuvotteluharjoitusten avulla osallistujat oppivat ottamaan neuvotteluteoriat käyttöön omissa työtilanteissaan. Osallistujat pystyvät valmennuksen jälkeen saamaan aikaan neuvottelusopimuksia nopeammin ja kannattavammin sekä kehittämään syvempiä liikesuhteita parantaakseen yrityksiensä tuloksia. Valmennus voidaan toteuttaa virtuaalisesti.

Ota yhteyttä»

Vuorovaikutusosaaminen

Vuorovaikutusosaamisella vakuuttavuutta asiakaskohtaamisiin

Hyvin toimiva vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on myyntityön ydin. Siksi vuorovaikutustaitojen merkitystä tulee korostaa ja niitä pitää KÄYTÄNNÖSSÄ harjoitella. Vuorovaikutustaitoja vahvistavan valmennuksen avulla myyjät saavat itsevarmuutta ja rohkeutta omiin myyntitilanteisiin erilaisia asiakkaita kohdatessaan. Valmennuksessa myyjät oppivat tarkemmin havainnoimaan itsensä ja asiakkaansa välistä vuorovaikutusta sekä miten he voivat vaikuttaa erilaisiin asiakkaisiin myynnin edistämiseksi.  Näin myyjät pystyvät rohkeammin selvittämään asiakkaidensa tarpeita sekä haastamaan heitä myyntiä edistävään vuoropuheluun mm. laajentamalla asiakkaidensa ajattelua uusista mahdollisuuksista kehittää heidän yritystoimintaansa. Lisäksi myyjät rohkaistuvat esittämään asiakkailleen rohkeammin tarjoamiaan ratkaisuja, jolloin myyntisyklit lyhenevät usein huomattavasti – samalla kuin myyjien myyntitulokset paranevat.

Ota yhteyttä»

Myyntitiimin kehittäminen

Toimivalla tiimityöllä myyntituloksiin

Myyntitiimien vuorovaikutuksen laatu määrittää sen miten hyvin myyjät viihtyvät työssään.  Hyvinvoiva ja toisiaan kannustava myyntitiimi työskentelee tehokkaasti ja nauttii tekemisen ilosta saaden aikaan parempia myyntituloksia ja asiakaskokemuksia. Myyjien tiimitaitoja vahvistavassa valmennuksessa vahvistetaan yhteistyöhalukkuutta.  Analysoinnissa kiinnitetään huomiota myyjien väliseen myönteiseen vuorovaikutukseen ja toistensa kannustamiseen. Valmennus lisää huomattavasti avoimuutta ja me-henkeä myyntitiimiin sekä yhteistä keskustelua myyjien asiakastilanteista.  Erityisesti vahvistuvat myyjien keskinäiset kanssakäymisen taidot sekä myyjien kyky ratkoa yhdessä myyntiin liittyviä haasteita sekä toimia yhdessä parempiin myyntituloksiin pääsemiseksi.

Ota yhteyttä»

myynnin auditointipalvelu

Myynnin auditointi

Auditoimalla myyntiorganisaationne löydämme vahvuudet ja kipupisteet, mikä mahdollistaa yrityksenne optimaalisten ratkaisujen valinnan ja toteuttamisen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Auditointi toteutetaan sähköisen kvantitatiivisen kyselyn ja yksilöhaastattelujen yhdistelmänä siten, että mukaan otetaan henkilöitä mahdollisimman laajasti eri puolilta myynnin kokonaisuutta.
Myyntitoiminnan auditointi perustuu kokemukseemme erilaisten myyntiorganisaatioiden kehittämisestä. Rakennamme auditointiratkaisun aina yrityksenne ja asiakkuuksienne kehittämisen lähtökohdista.

Ota yhteyttä»

digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi

Kuinka saat kiinnostuneet asiakkaasi löytämään yrityksesi, palvelusi ja tuotteesi?
Ohjaamme yrityksesi markkinointi- ja myyntihenkilöt hyödyntämään verkkomarkkinoinnin keinoja uusien asiakkaiden hankkimiseksi. Laadimme yhteistyössä verkkomarkkinoinnin strategian ja asetamme tavoitteet. Määrittelemme tarkasti, mitkä digimarkkinoinnin kanavat ja välineet tuottavat yrityksellesi parhaan tuloksen. Neuvomme miten sivustolle saadaan lisää yrityksestäsi, palveluistasi ja tuotteistasi kiinnostuneita kävijöitä ja miten kävijät saadaan asiakkaiksi.

Ota yhteyttä»

startup konsultointi

Startup -konsultointi

Konsultointi on tarkoitettu startup -yrityksille, joilla on tarve löytää ensimmäiset globaalit tai kotimaiset asiakkaat ja saada taloudellinen liiketoiminta käynnistettyä.
Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla ohjaamme yritystäsi myynnin ja markkinoinnin strategisessa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kehitämme markkinointiosaamista mm. hinnoittelussa, tuotteistamisessa, jakelutien kehittämisessä, toimintaprosesseissa, myynnin ja markkinoinnin organisoimisessa. Ohjaamme suunniteltujen toimenpiteiden kustannustehokkaaseen toteutukseen.
Kaikki palvelu räätälöidään yrityksellenne.

Ota yhteyttä»

myyntikonsultointi

Myynnin kehittämisen konsultointi

Myynnin kehittämisen konsultointi tukee pk-yrityksen markkinoinnin ja asiakkuushallinnan tehostamista.
Yrityksenne liiketoiminta kehittyy entistä kilpailukykyisemmäksi markkinointistrategiaa ja asiakkuudenhallintaa kehittämällä. Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät -yrityksenne tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä, jossaa autamme yritystänne laatimaan kehittämissuunnitelman. Olemme auttaneet palvelun avulla useita pk-yrityksiä saavuttamaan kehitys- ja kasvutavoitteensa. Konsultointi voidaan toteuttaa myös interaktiivisena virtuaaliympäristössä.

Ota yhteyttä»

asiakaskokemuksen parantaminen

Asiakaskokemusten parantaminen

Asiakastyytyväisyyden tutkiminen on tärkeää, mutta sen haasteena on, että yleensä ei tutkita syitä, mistä asiakkaan kokemuksista heidän mielipiteensä johtuvat. Vasta asiakkaan kokemusten selville saaminen myynnin ja palvelun toiminnasta ja niiden analysoiminen voi auttaa yritystänne kehittämään asiakaskokemuksistanne kilpailuedun. Teemme tämän puolestanne ja haemme kvalitatiivista palautetta, joka kertoo yrityksenne positiosta suhteessa kilpailijoihin, vahvuudet ja heikkoudet sekä tärkeimmät positiivista erottavuutta vahvistavat tekijät asiakkaiden kertomana. Kiteytämme tarvittavat toimenpiteet kilpailuedun vahvistamiseksi ja tuemme niiden käytäntöön viemisessä.

Ota yhteyttä»

Myynnin valmennus

Myyjien coaching

Strateginen myynnin coaching on kehitysprosessi, joka auttaa yritystänne saamaan jatkuvaa palautetta myynnin toimintatavoista. Coachingin tavoitteena on rohkaista myyntivastuullisia tai myyntitiimejä parantamaan suorituksiaan. Näin mahdollistetaan tavoitteiden saavuttaminen kunkin avainhenkilön kohdalla.
Myyjien coaching kehittää ammattitaitoa ja lisää avointa vuorovaikutusta myyntiryhmässä sekä myyjien sitoutumista työhönsä ja yritykseenne. Coaching voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti esim. Zoomilla tai MS Teamsilla.

Ota yhteyttä»