Vahvistamme yrityksenne ja asiakkaidenne kilpailukykyä kehittämällä vuorovaikutuksen hallintaa. Autamme asiakkaitamme tuottamaan kilpailusta erottuvia positiivisia ja sitouttavia asiakaskokemuksia. Kehitämme jatkuvasti vuorovaikutuksen, myynnin ja neuvotteluosaamisen ratkaisuja, joiden avulla yrityksenne ylittää asiakkaidenne odotukset. Räätälöimme tuloksia parantavan kehittämisohjelman yrityksenne tarpeisiin. Kehittämämme 5+1 -vaiheinen palveluprosessi varmistaa tavoitellun muutoksen pysyvästi.


Myynnin coaching

Myyntiosaamisen kehittäminen

SalesPOWER -kehittämiskokonaisuus on suunnattu myyntivastuullisille, jotka rakentavat ja kehittävät asiakkuuksia ja myyvät palveluita, ideoita ja ratkaisuja kotimaisille ja kansainvälisille yritysasiakkaille. SalesPOWER on intensiivinen, osallistuja- ja harjoituskeskeinen valmennus. Sisältö räätälöidään yrityksenne toimintaympäristöön ja markkinatilanteeseen.

Vaikuttavuus perustuu aitojen asiakastilanteiden simulointiin kohdeasiakkaiden kanssa sekä vuorovaikutuksen hallinnan kehittymiseen. Osallistujat saavat positiivista henkilökohtaista palautetta kehittymisestään koko valmennuksen ajan. 

Valmennusprosessi voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti.

Ota yhteyttä»

Myyntineuvottelut

Menesty neuvotteluissa

Valmennus auttaa osallistujia kehittämään neuvottelutaitotasoaan ja suorituksiaan neuvotteluissa. Menesty neuvotteluissa -valmennus muodostuu viidestä elementistä: strategiasta, prosessista, työkaluista, taktiikasta ja vuorovaikutuksesta. Osallistujat tutustutetaan neuvotteluprosessiin ja opastetaan, kuinka sitä voidaan käyttää neuvotteluiden hallintaan ammattitaitoisella ja aikaansaavalla tavalla.

Relevanttien neuvotteluharjoitusten avulla osallistujat oppivat ottamaan neuvotteluteoriat käyttöön omissa työtilanteissaan. Osallistujat pystyvät valmennuksen jälkeen saamaan aikaan neuvottelusopimuksia nopeammin ja kannattavammin sekä kehittämään syvempiä liikesuhteita parantaakseen yrityksiensä tuloksia.

Valmennus voidaan toteuttaa virtuaalisesti.

Ota yhteyttä»

Vuorovaikutusosaaminen

Vuorovaikutusosaamisella vakuuttavuutta asiakaskohtaamisiin

Hyvin toimiva vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on myyntityön ydin. Siksi vuorovaikutustaitojen merkitystä tulee korostaa ja niitä pitää KÄYTÄNNÖSSÄ harjoitella.

Vuorovaikutustaitoja vahvistavan valmennuksen avulla myyjät saavat itsevarmuutta ja rohkeutta omiin myyntitilanteisiin erilaisia asiakkaita kohdatessaan. Valmennuksessa myyjät oppivat tarkemmin havainnoimaan itsensä ja asiakkaansa välistä vuorovaikutusta sekä miten he voivat vaikuttaa erilaisiin asiakkaisiin myynnin edistämiseksi.  Näin myyjät pystyvät rohkeammin selvittämään asiakkaidensa tarpeita sekä haastamaan heitä myyntiä edistävään vuoropuheluun mm. laajentamalla asiakkaidensa ajattelua uusista mahdollisuuksista kehittää heidän yritystoimintaansa.

Lisäksi myyjät rohkaistuvat esittämään asiakkailleen rohkeammin tarjoamiaan ratkaisuja, jolloin myyntisyklit lyhenevät usein huomattavasti – samalla kuin myyjien myyntitulokset paranevat.

Ota yhteyttä»

Digitaalinen markkinointi

Myyntitiimien vuorovaikutuksen laatu määrittää sen miten hyvin myyjät viihtyvät työssään.  Hyvinvoiva ja toisiaan kannustava myyntitiimi työskentelee tehokkaasti ja nauttii tekemisen ilosta saaden aikaan parempia myyntituloksia ja asiakaskokemuksia. Myyjien tiimitaitoja vahvistavassa valmennuksessa vahvistetaan yhteistyöhalukkuutta. 

Analysoinnissa kiinnitetään huomiota myyjien väliseen myönteiseen vuorovaikutukseen ja toistensa kannustamiseen. Valmennus lisää huomattavasti avoimuutta ja me-henkeä myyntitiimiin sekä yhteistä keskustelua myyjien asiakastilanteista.  Erityisesti vahvistuvat myyjien keskinäiset kanssakäymisen taidot sekä myyjien kyky ratkoa yhdessä myyntiin liittyviä haasteita sekä toimia yhdessä parempiin myyntituloksiin pääsemiseksi.

Ota yhteyttä»

Myynnin kehittämisen konsultointi

Myynnin kehittämisen konsultointi tukee yrityksenne markkinoinnin ja asiakkuushallinnan tehostamista. Yrityksenne liiketoiminta kehittyy entistä kilpailukykyisemmäksi markkinointistrategiaa ja asiakkuudenhallintaa kehittämällä. Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät -yrityksenne tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä, jossa autamme yritystänne laatimaan kehittämissuunnitelman. Olemme auttaneet palvelun avulla useita pk-yrityksiä saavuttamaan kehitys- ja kasvutavoitteensa. 

Konsultointi voidaan toteuttaa myös interaktiivisena virtuaaliympäristössä.

Ota yhteyttä»

Myyjien coaching

Strateginen myynnin coaching on kehitysprosessi, joka auttaa yritystänne saamaan jatkuvaa palautetta myynnin toimintatavoista. Coachingin tavoitteena on rohkaista myyntivastuullisia tai myyntitiimejä parantamaan suorituksiaan. Näin mahdollistetaan tavoitteiden saavuttaminen kunkin avainhenkilön kohdalla.

Myyjien coaching kehittää ammattitaitoa ja lisää avointa vuorovaikutusta myyntiryhmässä sekä myyjien sitoutumista työhönsä ja yritykseenne. 

Coaching voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti esim. Zoomilla tai MS Teamsilla.

Ota yhteyttä»